Спеціальності

Спеціальність «Виробництво і переробка продукції рослинництва»
Кваліфікація «Агротехнік»

Садіння дерев біля агрономічного корпусу           вивчаємо Історію України

      Молодший спеціаліст за кваліфікацією “агротехнік” здійснює організаційно-технологічне керівництво в рослинництві господарства (бригада, сільськогосподарська дільниця, ферма ) ; проводить роботу з впровадження і освоєння наукового обґрунтованої системи землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва з метою збільшення виробництва і поліпшення якості продукції та ін.

       Молодший спеціаліст за кваліфікацією «агротехнік» повинен знати положення, інструкції та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу, виробничої діяльності; агротехніку і насінництво вирощуваних сільськогосподарських культур, стандарти продукції рослинництва; досягнення науки і кращий досвід у галузі рослинництва, основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового і земельного законодавства.

       Також повинен вміти прогнозувати урожайність сільськогосподарських культур; впроваджувати інтенсивні технології по вирощуванні і збиранні сільськогосподарських культур; брати участь у розробці технологічних карт, системи удобрення, інтегрованої системи захисту, агротехнічних заходів по догляду, збиранню врожаю сільськогосподарських культур; забезпечити підготовку рослинної продукції до зберігання, реалізації; здійснювати контроль за процесами виробництва, посівними і сортовими якостями насіння, станом посівів і насаджень, ведення документації;

Фахівець «агротехнік» може працювати на посадах:

2. агроном підрозділу;
4. овочівник;
6. приймальник-здавальник харчової продукції;
8. завідувач агрономічного кабінету;
10.завідувач дослідного поля;

Спеціальність «Організація і технологія ведення фермерського господарства»

    Кваліфікація «Фахівець з організації і ведення фермерського господарства»

Молодший спеціаліст за кваліфікацією “Фахівець з організації і ведення фермерського господарства” готується для самостійного ведення фермерського господарства. Він може здійснювати керівництво, організацію виробництва галузі рослинництва.

      Молодший спеціаліст за кваліфікацією «Фахівець з організації і ведення фермерського господарства» повинен знати основи державного права, постанови уряду з питань розвитку агропромислового комплексу, законодавчі акти з питань аграрної політики та розвитку фермерства;морфологічні ознаки і біологічні особливості культурних рослин, склад, властивості грунту, способи зберігання і підвищення його родючості;інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур, систему захисту рослин від шкідників, хвороб і бур’янів; анатомію і фізіологію сільськогосподарських тварин, структуру раціонів годівлі, прогресивні технології продукції тваринництва; методи оцінки якості продукції, основи маркетингу і менеджменту, технологію заготівлі, збігання сільськогосподарської продукції з основами переробки; матеріалознавство з основами будівництва, правила охорони праці і охорони навколишнього середовища.

    Також повинен вміти запроваджувати прогресивні технології, прогнозувати урожайність сільськогосподарських культур; готувати сільськогосподарські агрегати до роботи, проводити технічну наладку; проводити ветеринарну обробку сільськогосподарських тварин; вести оперативний облік і аналіз виробничої діяльності; володіти обчислювальною та комп’ютерною технікою;реалізовувати продукцію; приймати ділові, комерційні рішення в межах своєї компетенції.

може працювати на посадах:

2. завідувач підсобного господарства;
4. слюсар з ремонту с/г машин та устаткування; водій 3, 2, 1 класу;
6. оператор із штучного запліднення тварин та птиці;

Спеціальність «Ветеринарна медицина»

Кваліфікація «Фельдшер ветеринарної медицини»

 

JQFknd5OkZQ DSC_0956

 

Молодший спеціаліст здатний виконувати професійну роботу:

Фельдшер ветеринарної медицини управлінь, підприємств, установ, організацій і закладів державної ветеринарної медицини;
Фельдшер ветеринарної медицини господарств різних форм власності, завідувач пунктом ветеринарної медицини;
Завідувач аптеки ветеринарної медицини підприємства;
Фельдшер ветеринарної медицини госпрозрахункового ветеринарно-санітарного загону та інших підприємницьких структур;
Фельдшер ветеринарної медицини державного ветеринарного контролю на державному кордоні та транспорті;
Фельдшер ветеринарної медицини м’ясокомбінатів, м’ясопереробних підприємств;
Фельдшер ветеринарної медицини приватного підприємства;
Лаборант державної лабораторії ветеринарної медицини, лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, підприємствах по переробці харчових продуктів і сировини тваринницького походження, підприємств біологічної промисловості, навчальних закладів науково-дослідних установ;
Інспектор підрозділу ветеринарної міліції із забезпечення карантинних ветеринарних заходів;
Завідувач відділом державного підприємства та корпорації «Укрветзоопромпостач»;
Працівник підприємства по виробництву і реалізації засобів захисту тварин та засобів ветеринарної медицини;
Оператор з ветеринарного оброблення тварин;
Оператор із штучного осіменіння тварин та птиці;

       Після закінчення технікуму студенти-випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах України за скороченим терміном навчання, а саме: в Кам’янець-Подільському аграрно-технічному університеті, Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З.Гжицького, Київському НАУ, Білоцерківському національному аграрному університеті, Харківській державній зооветеринарній академії, та на біологічному факультеті Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича.

Спеціальність «Землевпорядкування»

Кваліфікація «Технік-землевпорядник»

IMG_3283              IMG_3211

    Якщо ви любите землю, прагнете займатися її охороною та відтворенням, вам небайдуже навколишнє природне середовище, оберіть професію землевпорядника. Саме цей фах вважається одним з найбільш необхідних в усі періоди розвитку суспільства.

Історія професії

      Землевпорядкування – одна з найдавніших професій. Історичні літописи свідчать про те, що ще до прийняття християнства, понад 1000 років тому, у Київській Русі вже проводили вимірювання землі. Першими землевпорядниками були межувальники, які встановлювали та закріплювали межі і видавали документи, що засвідчували право на землю. Ще тоді землевпорядники були шанованими людьми, адже в їхніх руках перебувало головне багатство – земля, основа для функціонування всіх сфер діяльності людини. Тож, чим вищий рівень компетентності осіб, які створюють і регулюють земельні відносини, тим вищим і безпечнішим буде розвиток суспільства. Важливою ланкою при цьому є і одвічно буде землевпорядна служба.

Особливості професії

     Землевпорядкування — це система заходів, направлених на виконання рішень державних органів в області користування землею. Це свого роду генеральний план, який визначає характер господарства, його розміщення і розмір.
Землевпорядник — спеціаліст, який володіє знаннями про земельне право, земельний кадастр, землевпорядкування та управління земельними ресурсами, має відповідну освіту та належну кваліфікацію. Професія землевпорядника передбачає глибоке розуміння процесів, які відбуваються в природі.

Землевпорядник займається:

? організацією ефективного використання земель, їх охороною, контролем за дотриманням земельного законодавства;
? складанням експлікації, проведенням зйомки, нівелювання та ін.;
? складанням проектів міжгосподарського і внутрішньогосподарського землеустрою з економічним обґрунтуванням;
? веденням земельнооблікової документації;
? проведенням заходів із землеустрою, забезпеченням безпечного проведення робіт.

       Фахівцю із землевпорядкування необхідно розумітися на питаннях землекористування і землеустрою, законодавства у сфері землекористування, охорони природи, знати технологію проведення робіт із землевпорядкування, професійно використовувати геодезичні прилади, знати способи освоєння і поліпшення земель, системи протиерозійних заходів.

       Сутність професії «землевпорядник» відображена у самій назві, яка складається зі сполучення слів «впорядкування» та «земля». Діяльність такого фахівця спрямована на виконання заходів з впорядкування землі з метою подальшого ефективного її використання та охорони.

      Фахівець середньої ланки спеціальності «Землевпорядкування» може займати первинні посади землевпорядника в сільських, селищних та міських радах, відділах та управліннях Держкомзему, спеціаліста з моніторингу земель, спеціаліста з роздержавлення та приватизації земель.

    Спеціалісти-землевпорядники вкрай потрібні на завершальному етапі проведення земельної реформи, щоб найефективніше використовувати землю і не тільки обліковувати її кількість, а й здійснювати якісну, грошову і економічну оцінку. Єдина державна землевпорядна служба покликана здійснювати контроль за дотриманням земельного законодавства під час проведення земельної реформи.

Особисті якості

Робота землевпорядника вимагає аналітичного складу розуму, точності, уважності, чіткості, відповідальності, вміння спілкуватися із людьми тощо. Цей фахівець повинен мати широкий кругозір, розбиратися не тільки у тонкощах свого фаху, а й володіти знаннями з економіки та права.

Галузь знань 0305 “Економіка і підприємництво”
Спеціальність 5.03050901 “Бухгалтерський облік”
Кваліфікація фахівця “Бухгалтер”

           100_0585         OLYMPUS DIGITAL CAMERA

      Термін навчання на базі:

              базової загальної середньої освіти (9 класів) – 2 роки, 10 місяців;

              повної загальної середньої освіти (11 класів) – 1 рік, 10 місяців.

    Професія бухгалтера є універсальною і перспективною. Бухгалтер сьогодні – це не просто обліковець, а справжній аналітик, здатний керувати економічною та фінансовою службами компанії, прогнозувати її розвиток. Без посади бухгалтера у своєму штаті не може обійтись жодне підприємство або фірма.

    Молодший спеціаліст за кваліфікацією “бухгалтер” повинен знати: Положення, інструкції та інші нормативні матеріали по веденню обліку; організацію обліку товарно-матеріальних цінностей, їх формування, визначення розрахунково-облікових цін; форми і системи оплати праці, її формування, тарифікацію робіт, розцінки; порядок документального оформлення і обліку процесу реалізації; постанови, розпорядження і накази вище стоячих органів по складанні звітності; порядок проведення документальних перевірок, ревізій; основи господарського, трудового права.

   Повинен вміти виконувати облікову роботу на різних ділянках бухгалтерського обліку з використанням обчислювальної техніки; приймати, перевіряти і обробляти первинні документи; робити записи в облікові регістри; проводити інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей, оформляти її результати; готувати відповідні матеріали для розгляду у судових органах і арбітражних судах; проводити аналіз показників господарсько-фінансової діяльності; розробляти і здійснювати заходи по підвищенню ефективності використання матеріальних і фінансових ресурсів.

   Після закінчення навчального закладу випускники можуть працювати на таких первинних посадах:

 1. Технік з планування
 2. Бухгалтер
 3. Касир-експерт
 4. Інспектор
 5. Інспектор з інвентаризації
 6. Інспектор-ревізор
 7. Ревізор

    Випускники технікуму мають можливість продовжити навчання у вищих навчальних закладах, з якими укладені угоди про співпрацю:

      – Подільський державний аграрно-технічний університет;

      – Чернівецький національний університет.

Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»
Спеціальність 5.03060101 «Організація виробництва»
Кваліфікація фахівця «Організатор виробництва»

    100_0583       0aCqn6HTylQ

          Термін навчання на базі:

                базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки, 6 місяців;

                повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки, 6 місяців.

      Молодший спеціаліст з організації виробництва – це фахівець з достатнім рівнем гуманітарної, соціально-економічної, математичної, природничо-наукової, професійної та особливо практичної підготовки. Він повинен вміти оцінювати історичні та сучасні процеси і проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку і враховувати їх при здійсненні управління трудовим колективом; поєднувати високий професійний рівень з моральністю і культурою, приймати професійні рішення з урахуванням їх наслідків.

     Молодший спеціаліст повинен знати та виконувати норми законодавства, створювати належні культурно-побутові умови продуктивної праці людей; формувати соціально-економічні відносини між членами трудового колективу на правовій основі і демократичних принципів; сприяти створенню творчого морально-психологічного клімату.

     Після закінчення навчального закладу випускники можуть працювати на таких посадах:

 • референт з основної діяльності
 • помічник керівника малого підприємства без апарату управління
 • інспектор з кадрів
 • організатор з персоналу
 • інспектор з основної діяльності
 • диспетчер
 • технік з підготовки виробництва
 • агент з постачання

   Випускники технікуму мають можливість продовжити навчання у вищих навчальних закладах, з якими укладені угоди про співпрацю:

 • Подільський державний аграрно-технічний університет;
 • Чернівецький національний університет.

Галузь знань: 0304 “Право”
Спеціальність: 5.03040101 “Правознавство”
Кваліфікація фахівця: “Молодший спеціаліст з права”

      виїзне засідання в суді          участь в обласному брейн ринзі

 

     Термін навчання:

       – на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки, 10 місяців;

      – на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки, 10 місяців.

   Молодший спеціаліст з права є фахівцем, підготовленим до здійснення професійної діяльності у сфері юридичної практики. Ця сфера характеризується тим, що пов’язана з розглядом юридичної справи, здійсненням юридично значущих дій і юридичною кваліфікацією. Результати професійної діяльності закріплюються у відповідних процесуальних документах, які мають офіційний характер, встановлену законом форму. Професійна діяльність молодшого спеціаліста з права безпосередньо пов’язана з необхідністю використання різних методів і засобів юридичної техніки.

 Молодший спеціаліст з права під час навчання в технікумі набуде таких вмінь:

 • Тлумачити та застосувати закони та інші нормативні акти; юридично правильно кваліфікувати дії, факти та обставини; приймати правові рішення і здійснювати інші юридичні дії в точній відповідності до законів.
 • Забезпечувати законність в діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян, а також неухильно дотримуватись державної та трудової дисципліни; здійснювати контроль за виконанням законів та інших державних рішень; вживати заходи по запобіганню порушень прав і законних інтересів громадян і організацій; забезпечувати дотримання встановленого порядку розгляду заяв, звернень, скарг та пропозицій громадян.
 • Складати та оформляти юридичні документи; надавати кваліфіковані юридичні висновки і консультації.
 • Проводити профілактичну роботу по дотриманню законності і попередженню правопорушень, зміцненню правопорядку; пропагувати правові знання та здійснювати правове виховання громадян; надавати юридичну допомогу населенню і організаціям.
 • Систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію; вивчати законодавство і практику його застосування; орієнтуватися в спеціальній літературі, застосовувати сучасні методи наукової організації праці.
 • У сфері юридичної практики та професійної діяльності молодшого спеціаліста з права виділяється установча, правотворча, правознавча, контрольна діяльність.

      З урахуванням вимог ринку праці прогнозованою зоною професійної діяльності молодшого спеціаліста з права є:

 • Індивідуальна адвокатська діяльність (консультації та представництво в цивільних, кримінальних справах, з трудових спорів, консультації і юридична допомога з загальних питань під контролем професійного адвоката)
 • Нотаріальна діяльність (консультації з питань надання юридичних послуг нотаріальними конторами і приватними нотаріусами , державними нотаріальними архівами під керівництвом нотаріуса)
 • Консультації з питань комерційної діяльності і управління
 • Слідча діяльність і забезпечення безпеки
 • Управління і нагляд в сфері оподаткування
 • Діяльність судів
 • Діяльність органів прокуратури
 • Діяльність системи по виконанню покарань
 • Охорона і забезпечення громадського порядку

Фахівець може займати первинні посади:

 • фахівець з питань зайнятості;
 • помічник судді;
 • юрисконсульт;
 • архіваріус;
 • інспектор з кадрів;
 • секретар правління підприємств кооперативного і корпоративного типів;
 • секретар судового засідання;
 • секретар суду;
 • секретар судової колегії;
 • державний виконавець;
 • судовий розпорядник.

Випускники технікуму мають можливість продовжити навчання у вищих навчальних закладах, з якими укладені угоди про співпрацю:

 • Чернівецький національний університет;
 • Чернівецька філія Одеської національної юридичної академія.

Залишити відповідь