Циклова комісія агромеханічних та землевпорядних дисциплін

«Справжнє щастя із землі проростає,

від неї все: життя, сила і достаток»

Народна мудрість

     Циклова комісія агромеханічних та землевпорядних дисциплін об’єднує викладачів, які займаються підготовкою майбутніх фахівців за спеціальностями 193 «Геодезія та землеустрій» та 201 «Агрономія» (до освітньо-професійних програм належать «Виробництво та переробка продукції рослинництва» та «Організація і технологія ведення фермерського господарства»).

     Пріоритетним завданням комісії є формування професійної компетентності здобувачів освіти з метою їхньої фахової самореалізації. Це досягається шляхом опанування навчальних дисциплін та практик під керівництвом викладачів комісії.

     Основні зусилля викладачів спрямовані на підвищення якості освітнього процесу з агрономічних та землевпорядних дисциплін, активізацію роботи з обдарованою молоддю, залучення її до дослідницької діяльності, підвищення практичного рівня підготовки, участь у конкурсах та олімпіадах, а також збереження традицій та виховання поваги до рідної землі та країни.

     Педагогічне кредо циклової комісії полягає у відповідальному ставленні до професії викладача, творчому підході до викладання предмету та доброзичливому ставленні до здобувачів освіти.

     Навчально-методична проблема, над якою комісія працює – це формування професійної компетентності майбутнього спеціаліста для його фахової самореалізації. Вирішення цієї проблеми передбачає переосмислення традиційних методів навчання та впровадження інноваційних технологій для розвитку професійно-ділових якостей здобувачів освіти.

     Викладачі циклової комісії спрямовують свої зусилля на якість підготовки молодих спеціалістів, які згодом працюватимуть у аграрному секторі та в області геодезії та землеустрою, особливо під час проведення земельної реформи. Майбутні фахівці повинні освоїти організаційно-технологічне керівництво в рослинництві, впровадження науково обґрунтованої системи землеробства для інтенсифікації рослинництва з метою збільшення виробництва та поліпшення якості продукції. Вони також мають брати участь у розробці заходів для підвищення врожайності, родючості ґрунтів, раціонального використання ресурсів, а також застосування добрив та біостимуляторів росту, забезпечення інтенсивної технології вирощування, збирання, зберігання сільськогосподарських культур. Крім того, фахівці зобов’язані контролювати процеси виробництва, якість насіння, стан посівів та дотримання норм охорони праці, санітарії, протипожежного захисту та захисту навколишнього середовища.

      Члени комісії активно впроваджують інтерактивні та інформаційно-комунікативні технології у освітній процес, постійно підвищують власний кваліфікаційний рівень, використовують новітні педагогічні технології. Вони також удосконалюють навчально-матеріальну базу та розробляють методичні рекомендації, що включають використання наочних посібників та інформаційно-комунікаційних технологій.

     Діяльність викладачів циклової комісії спрямована на вирішення наступних ключових завдань:

  • вдосконалення змісту та формату лекційно-семінарських занять як невід’ємної частини системи навчання, оцінки та контролю знань здобувачів освіти;
  • впровадження інноваційних та нетрадиційних методів навчання та контролю, їх інтеграція з традиційними підходами;
  • узагальнення та інтеграція питань ринкової економіки в навчальний процес, аналіз їхнього впливу на агромеханічні та землевпорядні роботи;
  • забезпечення ефективного застосування розроблених робочих програм для теоретичних і практичних занять;
  • оновлення матеріалів навчальних кабінетів і лабораторій для відповідності реальним виробничим умовам та врахування ринкових відносин;
  • використання бази навчально-польового комплексу для впровадження сучасних технологій навчання;
  • розробка та впровадження прогресивних форм і методів навчання.

      На засіданнях комісії відбувається обговорення методичних питань, аналіз та актуалізація навчальних програм, оновлення тестових завдань для контролю знань, а також розгляд питань щодо успішності здобувачів освіти та результатів контролю знань.

      Викладачі активно займаються методичною роботою, участю в семінарах, конференціях, педагогічних конкурсах, розробляють методичні матеріали, вдосконалюють навчальні методи та засоби, зокрема мультимедійні. Окрема увага приділяється виховній роботі, розвитку громадянської позиції та патріотичної свідомості здобувачів освіти на основі гуманістичних і духовних цінностей.

     Склад циклової комісії агромеханічних та землевпорядних дисциплін

    У складі циклової комісії агромеханічних та землевпорядних дисциплін працюють висококваліфіковані спеціалісти з практичним досвідом роботи, з високим рівнем професійної та педагогічної підготовки.

 

Антощук Ганна Олександрівна

Посада: голова циклової комісії агромеханічних та землевпорядних  дисциплін, викладач землевпорядних дисциплін
Освіта: повна вища, закінчила в 1991 році Київський інженерно-будівельний інститут, у 1998 році Національний аграрний університет, у 2015 році НННІЗПО Львівського національного аграрного університету, у 2016 році Навчально-науковий інститут післядипломного навчання Національного авіаційного університету
Спеціальність за дипломом: Архітектура, Професійне навчання, Землеустрій та кадастр, Промислове та цивільне будівництво
Кваліфікація за дипломом: архітектор, інженер-педагог, інженер-землевпорядник, інженер-будівельник
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист
Дисципліни, які викладає: «Геодезія», «Фотограмметрія», «Основи картографування», «Основи ґрунтознавства і геології», «Автоматизовані земельно-кадастрові інформаційні системи», «Геодезичні роботи при землеустрої»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  28 років
 

Курилюк Наталія Володимирівна

Посада: заступник директора з виховної роботи, викладач агрономічних дисциплін
Освіта: повна вища, закінчила в 2005 році Подільський державний аграрно-технічний університет, у 2020 році Уманський національний університет садівництва
Спеціальність за дипломом: Облік і аудит, Садівництво та виноградарство
Кваліфікація за дипломом: спеціаліст з обліку і аудиту, ступінь вищої освіти магістр
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої кваліфікаційної категорії
Дисципліни, які викладає: «Плодоовочівництво», «Агрохімія», «Агрометеорологія»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  9 років

 

 Гуцуляк Віктор Євгенович

Посада: завідувач практикою (навчальною, виробничою), викладач агромеханічних дисциплін
Освіта: повна вища, закінчив у 2000 році Чернівецький   державний  університет ім. Ю. Федьковича, в 2017 році Подільській державний аграрно-технічний університет, в 2021 році Уманський національний університет садівництва
Спеціальність за дипломом: Біологія, Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва, Агроінженерія
Кваліфікація за дипломом: біолог, викладач біології та хімії, ступінь вищої освіти бакалавр (інженер-механік), ступінь вищої освіти магістр з агроінженерії
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист
Дисципліни, які викладає: «Ботаніка», «Ботаніка з фізіологією рослин», «Фізіологія рослин з основами мікробіології», «Безпека життєдіяльності»,  «Трактори і автомобілі», «Сільськогосподарські машини і їх використання»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  26 років
 

 

Антощук Тетяна Іванівна

Посада: викладач землевпорядних дисциплін
Освіта: повна вища, закінчила в 2013 році Київський національний університет будівництва і архітектури, у 2018 році Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, у 2023 році ВСП Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури
Спеціальність за дипломом: Архітектура будівель та споруд, Геодезія та землеустрій
Кваліфікація за дипломом: архітектор, ступінь вищої освіти магістр
Науковий ступінь: кандидат архітектури
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
Дисципліни, які викладає: «Основи будівельної справи», «Землеустрій населених пунктів», «Основи меліорації і ландшафтознавства в галузі», «Основи стандартизації, сертифікації і метрології», «Грошова оцінка земель і нерухомості», «Топографічне і земельне креслення»,  «Історія земельних відносин», «Основи комп’ютерної графіки»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  3 роки

 

Петракович Валентина Юліянівна

Посада: викладач агрономічних дисциплін
Освіта: повна вища, закінчила в 2011 році Подільський державний аграрно-технічний університет, з 2020 навчається в аспірантурі Подільського державного університету за спеціальністю 201 «Агрономія»
Спеціальність за дипломом: Агрономія
Кваліфікація за дипломом: магістр агроном-дослідник
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист
Стаж роботи (педагогічний стаж):  24 роки
 
 

Козій Галина Володимирівна

Посада: викладач землевпорядних дисциплін
Освіта: повна вища, закінчила в 1993 році  Львівський сільськогосподарський інститут,  у 2011 році Національний  університет біоресурсів і природокористування України 
Спеціальність за дипломом: Землевпорядкування, Професійне навчання
Кваліфікація за дипломом: інженер-землевпорядник,  землевпорядник-педагог
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист
Дисципліни, які викладає: «Землевпорядне проєктування», «Земельне право», «Земельний кадастр», «Комп’ютеризація землевпорядного виробництва», «Протиерозійна організація території», «Екологічна безпека аграрного землекористування», «Економіка і організація землевпорядного виробництва»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  30 років

Козій  Олег Володимирович

Посада: викладач землевпорядних дисциплін
Освіта: повна вища, закінчив у 1993  році Львівський сільськогосподарський інститут, в 1997 Львівський державний аграрний університет,  в 1998 Національний аграрний університет 
Спеціальність за дипломом: Агрономія, Землевпорядкування, Професійне навчання
Кваліфікація за дипломом: вчений агроном, спеціаліст інженера-землевпорядника, економіст-педагог
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист
Дисципліни, які викладає: «Основи проєктування доріг», «Землевпорядне проєктування»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  29 рік

 

Булега Юрій Михайлович

Посада: викладач агрономічних дисциплін
Освіта: повна вища, закінчив у 1989  році Українську сільськогосподарську академію, в 1996 році Національний аграрний університет 
Спеціальність за дипломом: Агрономія, Професійне навчання (Економіка)
Кваліфікація за дипломом: вчений агроном, економіст-педагог
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист
Дисципліни, які викладає: «Насінництво і селекція», «Технологія зберігання і переробки сільськогосподарської продукції», «Технологія галузі рослинництва»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  31 рік
 
 

 

Семенюк Василь Олексійович

Посада: викладач агрономічних дисциплін
Освіта: повна вища, закінчив у 2020  році Уманський національний університет садівництва
Спеціальність за дипломом: Захист та карантин рослин
Кваліфікація за дипломом: ступінь вищої освіти магістр
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої кваліфікаційної категорії
Дисципліни, які викладає: «Ґрунтознавство», «Землеробство», «Землеробство з ґрунтознавством», «Технологія зберігання і переробки сільськогосподарської продукції», «Насінництво і селекція», «Сільськогосподарська меліорація», «Гербологія»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  10 років
 
 

 

Руснак Василь Євгенович

Посада: викладач агромеханічних дисциплін
Освіта: повна вища, закінчив у 2009  році Подільський державний аграрно-технічний університет, в 2021 році  Подільський державний університет
Спеціальність за дипломом: Агрономія, Професійна освіта
Кваліфікація за дипломом: агроном, ступінь вищої освіти магістр
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої кваліфікаційної категорії
Дисципліни, які викладає: «Охорона праці в галузі», «Трактори і автомобілі», «Основи керування автомобілями та безпека руху», «Механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва», «Техніка і устаткування», «Основи електрифікації і автоматизації», «Основи дослідної справи», «Основи стандартизації і сертифікації»,
Стаж роботи (педагогічний стаж):  36 років
 

 

Руснак Наталія Тодорівна

Посада:  викладач агрономічних дисциплін
Освіта: повна вища, закінчила в 2012 році Подільський державний аграрно-технічний університет, у 2019 році Подільський державний аграрно-технічний університет,
Спеціальність за дипломом: Агрономія, садово-паркове господарство
Кваліфікація за дипломом: агроном, ступінь вищої освіти магістр
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої кваліфікаційної категорії
Дисципліни, які викладає: «Захист рослин», «Кормовиробництво», «Квітникар», «Технологія заготівлі  і зберігання продукції рослинництва»
Стаж роботи (педагогічний стаж):  7 років