Положення

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про коледж

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про академічну доброчесність

Положення про наглядову раду

Положення про норми етичної поведінки педагогічних працівників та співробітників

Положення про практичну підготовку здобувачів освіти

Положення про дуальну форму здобуття освіти

Положення про переведення, відрахування та поновлення здобувачів фахової передвищої освіти

Положення про дистанційне навчання

Положення про адміністративну раду коледжу

Положення про педагогічну раду

Положення про методичну раду

Положення про навчальне відділення

Положення про циклову комісію

Положення про методичний кабінет

Положення про рейтингову систему оцінювання педагогічних працівників

Положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про навчальні кабінети та лабораторії

Положення про атестацію навчальних кабінетів (лабораторій)

Положення про підвищення кваліфікації

Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм

Положення про проведення опитування зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів щодо якості освіти та освітньої діяльності

Положення  про приймальну комісію

Положення про порядок проведення вступних випробувань

Положення про апеляційну комісію

Положення про заочну форму навчання

Положення про порядок та умови вибору навчальних дисциплін здобувачами освіти

Положення про порядок визначення академічної різниці та зарахування та/або перезарахування освітніх компонентів

Положення про організацію навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком (нова редакція)

Порядок визнання результатів навчання здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти

Положення про ведення журналу академічної групи

Положення про комплексну контрольну роботу

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про порядок перевірки курсових/дипломних робіт (проєктів) та інших робіт на наявність плагіату

Положення про організацію виховного процесу

Положення про класного керівника (куратора) академічної групи

Положення про стипендіальне забезпечення студентів

Положення про студентське самоврядування

Положення про студентську раду

Положення про студентський гуртожиток

Положення про правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку

Положення про психологічну службу

Положення щодо протидії булінгу

Положення про загальні збори трудового колективу

Положення про комісію по трудових спорах

Положення про бібліотеку