Правовий лекторій

   В рамках декади циклової комісії юридичних дисциплін до Всеураїнського тижня права викладачами та студентами Економіко-правового відділення за спеціальністю «Право» розпочато правовий лекторій на тематику з прав людини. Зокрема, проведено студентами-правниками під керівництвом викладача юридичних дисциплін Місевич О.П. лекцію в навчальних групах коледжу наступного змісту:

«Реалізація і захист прав людини»

   Вже традиційний для нашої держави Всеукраїнський тиждень права, спрямований на утвердження в Україні правової держави, на підняття рівня правової культури, поваги до найвищих цінностей, які охороняються законом. Всеукраїнський тиждень права започатковано указом Президента України від 08 грудня 2008 року «Про Всеукраїнський тиждень права» і проводиться щороку в тиждень, що включає 10 грудня – День прав людини, який відзначається з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини.

   Принципи прав людини, закладені в законодавстві, міжнародних зобов’язаннях та Конституції України. Пріоритетом для будь-якої держави має бути дотримання прав і свобод людини. У 1991 році Україна, ставши незалежно державою, зробила перший крок на шляху до ствердження демократичності, верховенства права.

   Так в Конституції України окремий розділ присвячено правам і свободам людини і громадянина. Стаття 21 Конституції України визначає, що всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Згідно статті 22 Основного Закону держави права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Ч. 3 ст. 22 Конституції України підкреслює, що за прийняття нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

   Реалізація передбачених законом прав є передумовою існування права, адже без цього воно втрачає свій соціальний зміст. Будь-яку особу більше цікавить реалізація її прав, аніж їх формальне декларативне існування.

    Проблеми реалізації та захисту прав пов’язані з найважливішими  сферами сучасних наукових досліджень. Тема основних прав людини, законодавчого закріплення механізму їх реалізації, посідає провідне місце в сучасному суспільстві. Суб’єктивні права, як права конкретних осіб мають основоположне значення і для кожної окремої приватної особи, і в цілому для характеристики правопорядку в суспільстві. Реалізація будь-якого права часто пов’язана з примусом, і будь-яке право розуміння припускає примусове забезпечення того результату, до якого прагне особа. Вказане зумовлює тісний зв’язок між собою таких юридичних явищ, як «охорона», «захист», «відповідальність», адже саме до застосування мір відповідальності найчастіше приводить реалізація вимоги особи захистити її суб’єктивне право.

   При цьому, про охорону прав слід говорити саме як про правовий засіб, який попереджає порушення, а про захист – як про такий, що настає за порушенням і тягне за собою відновлення відповідного суб’єктивного права. Охорона прав реалізується у вигляді застосування відповідних способів захисту. При цьому, охорона і захист – не те саме. Зокрема, до власне правових заходів охорони відносяться практично всі заходи, за допомогою яких забезпечується як розвиток правовідносин в їх нормальному, непорушному стані, наприклад, закріплення право- та дієздатності суб’єктів, встановлення обов’язків, тощо, так і поновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів. При цьому, слід звернути увагу, що здійснюючи свої права, особа повинна зважати на те, що навколо неї також існують люди, які є носіями аналогічних прав, які так само визнаються і охороняються законом. Завжди слід пам’ятати принцип «мої права закінчуються там, де починаються права іншого».

   Ефективність і своєчасність захисту суб’єктивних прав залежить від того, чи має особа як носій відповідного суб’єктивного права можливість реалізувати своє повноваження щодо його захисту з моменту порушення, невизнання або оспорювання цього права. Фундаментальні засади захисту суб’єктивних прав містяться у Конституції України, відповідно до ч. 3 ст. 8 якої звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції гарантується.

   Крім цього, гарантується право на судовий захист, що передбачено ст. 55 Конституції України, згідно з якою права і свободи людини і громадянина захищаються.

право1

право2