Пишемо реферат

Реферат — це самостійна творча робота сту¬дента, що засвідчує його знання з цієї теми. Написання реферату — творчий процес.
Етапи роботи над рефератом
1. Вступний — вибір теми, складання списку літератури для опрацювання, її вивчення, роз¬робка плану й написання вступу.
Визначаючись із темою, потрібно:
– проконсультуватися з викладачем;
– звернутися до бібліотечних каталогів, ско¬ристатися електронними каталогами, а також пошуковими системами Інтернету.
2. Основний — детальне опрацювання лі¬тератури, робота над змістом і висновками реферату.
3. Прикінцевий — оформлення реферату, са¬мокритична оцінка його змісту й виправлення виявлених недоліків.
4. Захист реферату під час семінарського за¬няття, на студентській конференції.
Структура реферату
• титульна сторінка;
• план;
• вступ;
• основна частина (розділи, пункти і під¬пункти);
• висновки;
• список літератури;
• додатки.