Циклові комісії

     Циклова комісія – це один із головних органів управління, відповідальних за організацію та забезпечення навчального процесу у закладах фахової передвищої освіти. 

     Зазвичай циклова комісія складається з групи викладачів, які спеціалізуються в певній галузі знань або професійному напрямку. Комісія має на меті забезпечити належний рівень підготовки здобувачів освіти у певній галузі знань, організацію та контроль за виконанням навчальних планів і програм, розробку та впровадження нових навчальних програм.

     Зміст роботи циклових комісій визначається з урахуванням загальної методичної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед навчальним закладом та здійснюється за такими напрямами:

 • забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм дисциплін;
 • розгляд, обговорення та затвердження планів роботи циклової комісії, навчальних програм, робочих навчальних програм, навчальних планів, робочих навчальних планів, індивідуальних робочих планів викладачів, планів роботи навчальних кабінетів (лабораторій), предметних гуртків та іншої документації, необхідної для проведення навчального процесу;
 • поповнення навчально-методичних комплексів;
 • розробка й обговорення навчально-методичних комплексів дисциплін;
 • розробка, внесення змін і доповнень до робочих навчальних програм дисциплін;
 • розробка та впровадження в навчальний процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу;
 • розробка методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та виробничої практик;
 • розробка і впровадження в дію заходів з питань удосконалення практичної підготовки здобувачів освіти, вивчення та поширення досвіду роботи викладачів, надання допомоги викладачам-початківцям в опановуванні педагогічною майстерністю;
 • розробка методик, застосування комп’ютерних та інших сучасних і інноваційних технологій у навчальному процесі;
 • розгляд та обговорення підготовлених підручників, навчальних посібників, навчально-методичної літератури, навчальних програм дисциплін, методичних розробок, статей, складання на них відгуків, рецензій;
 • підготовка, розгляд та обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення семестрових екзаменів і державної атестації здобувачів освіти, завдань для контрольних комплексних робіт та інших матеріалів для контролю знань здобувачів освіти;
 • проведення педагогічних експериментів з питань педагогіки та методики викладання; участь у розробці та організації науково-дослідних робіт та інших проектів у відповідності до профілю навчального закладу;
 • контроль та аналіз знань здобувачів освіти, контроль за виконанням викладачами вимог до оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти;
 • підготовка характеристик та пропозицій щодо атестації педагогічних працівників;
 • підготовка необхідної документації щодо акредитації відповідних спеціальностей;
 • надання допомоги викладачам – початківцям;
 • організація самостійної та індивідуальної роботи здобувачів освіти;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт здобувачів освіти;
 • організація індивідуальної роботи з обдарованими здобувачами освіти;
 • проведення профорієнтаційної роботи;
 • організація підвищення кваліфікації викладачів;
 • проведення виховної роботи із здобувачами освіти;
 • підготовка звіту про роботу циклової комісії за навчальний рік та пропозицій щодо удосконалення навчально-виховного процесу.

      Викладачі циклових комісій постійно працюють над підвищенням педагогічної майстерності, ведуть науково-дослідну роботу та беруть участь у конференціях. 

      У Відокремлененому структурному підрозділі “Кіцманський фаховий коледж Закладу вищої освіти “Подільський державний університет” працюють такі циклові комісії: