Практична підготовка в коледжі

         У всі часи практичні знання та навички високо цінувались суспільством. Адже лише під час практичної роботи здобувачі освіти знаходять застосування теоретичним знанням, самореалізовуються та вдосконалюються у професійному спрямуванні. Тому в нашому технікумі великого значення надають практичній підготовці студентів.

       Види практики з кожної спеціальності, її тривалість і терміни визначаються навчальними планами.

     Навчальна практика є продовженням навчального процесу і проводиться викладачами спецдисциплін, викладачами загальноосвітніх дисциплін або майстрами виробничого навчання на базі лабораторій, комп’ютерних класів або на базових підприємствах. За час навчальної практики студенти ознайомлюються з основними технологічними процесами, обладнанням, специфікою організації робочого процесу у виробничих умовах.

       Технологічна практика передбачає закріплення знань, одержаних здобувачами освіти при вивченні дисциплін спеціального циклу, поглиблення знань, удосконалення умінь, навичок, набутих в період навчальної практики, вивчення організації праці на дільниці, в бригаді, на робочому місці і зв’язок даної дільниці з іншими дільницями виробництва, виявлення “вузьких місць” в технологічному процесі виробництва, пропозиції по їх ліквідації, формування у студентів здатності до ділових комунікацій у професійній сфері, почуття відповідальності за доручену роботу, оволодіння навичками роботи молодшого спеціаліста, набуття навичок роботи в команді і основ ділового спілкування. Перед від’їздом здобувачів освіти на практику на вступному занятті (інструктажі) їх треба ознайомити з метою і завданнями технологічної практики, з особливостями організації та проведення практики, з документацією, яку здобувачі освіти повинен представити в технікум по закінченню практики, і особливостями її оформлення. Студенти, які не виконали програму технологічної практики по поважній причині, направляються на практику повторно, у вільний від навчання час.

      Переддипломна практика студентів є завершальним етапом навчання і проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення здобутих ними знань, практичних умінь та навичок, оволодіння професійним досвідом та перевірки готовності їх до самостійної трудової діяльності, а також з метою збору матеріалів для дипломного проектування.

        Практика здобувачів освіти у Відокремленому структурному підрозділі “Кіцманський фаховий коледж Закладу вищої освіти “Подільський державний університет”  проводиться на визначених базових підприємствах, які забезпечують виконання програм відповідного виду практики для певної спеціальності.