Фотограмметрія – це сучасно

     Фотограмметрія це наука, що вивчає властивості фотозображення, методів його отримання і вимірювання, розробки приладів для вимірювання і перетворення фотознімків. Фотограмметрія особливо поширена в топографії. Переважна більшість карт і планів створені за допомогою аерофотозйомки.

     У прикладній фотограмметрії вивчаються методи використання фотограмметричних матеріалів при проектуванні, будівництві і експлуатації інженерних споруд, а також в розвідувальних роботах, землевпорядкуванні, земельному кадастрі, лісотаксації, дорожній справі і міських населених пунктах, освоєння шельфу. Знімки поверхні землі в фотограмметрії одержують  за допомогою аерофотоапаратів. Існують також аерокосмічні зйомки, які  широко застосовується в геології. За  допомогою  їх визначають розломи земної кори.  Топокарти широко застосовуються у військовій справі.

     Із сьогоднішніми темпами науково-технічного розвитку складно уявити якими будуть техніка та технології отримання інформації про наземні об`єкти фотограмметричними методами у найближчому майбутньому.

      А от історія розвитку фотограмметрії фактично розпочалась, ще у далекому  1839 році із винайдення процесу фотографування французьким вченим Дагером та отримання першого аерофотознімка із повітряної кулі іншим французьким вченим Г. Турнашон.

     Саме завдяки цим вченим в 1855 р. були зроблені з повітряної кулі перші аерофотознімки, по яких були виготовлені перші плани  Парижу. Французький геолог Цівіаль провів фотографування передгірської території з високих схилів Альп, а згодом за допомогою цих знімків він викреслив контурний план місцевості. Це відкрило шлях використання фотограмметрії в картографуванні.

    В 1851 р. французький інженер Лосед запропонував використовувати аерофотознімки для складання архітектурних креслень.  А у 1891 р. – фотограмметрія була застосована Вілером в Росії для картографування території та обліку земель всієї Російської імперії. Після створення СРСР фотограмметричними методами було виготовлено карти на всю територію країни. В шістдесяті роки були проведені глибокі дослідження в області використання обчислювальної техніки при побудові фотограмметричних мереж. Спеціально були створені такі технічні центри, які називались науковими школами.

Копія історія розвитку

     Ці школи знаходились у великих містах, таких як: Новосибірськ, Ленінград, Київ, Львів, Донецьк та інші.  Київська школа розв’язала і продовжує розв’язувати велику кількість задач зв’язаних у використанні фотограмметричних методів у будівництві. Львівська і Донецька школи розв’язували складні задачі з використанням аерофотознімків та наземної зйомки для різних господарських потреб.

     А сьогодні із використанням відносно доступних БПЛА та програмних засобів можна оперативно отримувати інформацію про стан рослини, швидко провести аерофотозйомку необхідного об’єкта, отримати знімки високої роздільної здатності, фактично в автоматичному режимі отримати якісний планово-картографічний матеріал маючи БПЛА, «гаджет», ноутбук та базові навики роботи із спеціалізованими програмними засобами.

    Сьогодні використання фотограмметричних методів є доволі популярним у різних сферах суспільного розвитку. В тому числі завдяки стрімкому науково-технічному прогресу та здешевленню процесу отримання матеріалів аерофотозйомок. Наприклад найпоширенішого застосування БПЛА отримали у будівництві, геодезії та землеустрою, маркетингу, лісівництві, ліквідації надзвичайних ситуацій, природокористування, туризмі та інших сферах.

     При цьому спектр фотограмметричних методів широкий, він залежить від багатьох факторів, насамперед: завдання на проектування; особливостей об’єкту дослідження; оперативності отримання кінцевого продукту; доступних програмних засобів для обробки інформації; погодних умов; бази даних про дослідження аналогічних об’єктів; способу дослідження тощо

     За словами однієї з найуспішніших людей XXI століття Ілона Маска лише взаємозв’язок навчання з практикою дає можливість засвоїти те, що вивчається. Тобто навчання має бути практичним, щоб студенти бачили конкретний результат своєї роботи, набувши при цьому навики, що необхідні для виконання завдань сьогодення: здатність вирішувати складні задачі, самонавчання, креативний підхід, робота у команді, спрямованість на результат та інші. З цією метою проводяться екскурсії до інших навчальних закладів та підприємств, що мають сучасне  програмне забезпечення, прилади та технології.

    Насамкінець, варто зауважити, про неминучий подальший стрімкий розвиток техніки та технологій, й про все більшу популярність застосування фотограмметричних методів у всіх сферах суспільного розвитку, в тому числі державного управління. Тому таке важливе значення має вивчення дисципліни «Фотограмметрія» під час підготовки фахівців за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій».

Picture 079

в кабінеті

екскурсія в університет