Земельний кадастр

Пілічева М. О. Основи земельно-кадастрових робіт: конспект лекцій для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освітиспеціальності 193 –Геодезія та землеустрій) / М. О.Пілічева; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. –Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020. –123с.

Ступень М.Г., Гулько Р.І., Микула О.Я. та інші. Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навчальний посібник. За аг.ред.М.Г.Ступеня.- 2 видання, стереотипне .- Львів: «Новий Світ-2000»,2006. -336 с.

Земельний кадастр. Підручник За загальною редакцією доктора економічних наук, професора М. Г. Ступеня Рекомендовано містерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Львів 2010

Порядок ведення Державного земельного кадастру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051

Закон України «Про Державний земельний кадастр»