Управління земельними ресурсами

Управління земельними ресурсами : конспект лекцій (для магістрів спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій) / І. С. Глушенкова, Т. В. Анопрієнко, І. В. Кошкалда, О. М. Трегуб; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М.  Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 85 с.