Робота над  програмами атестації здобувачів фахової передвищої освіти

     Днями викладачі циклової комісії економічних та юридичних дисциплін організували зустріч для обговорення стану роботи над  Програмами атестації здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» за освітньо-професійними програмами:

«Облік і оподаткування» за спеціальністю 071 Облік і оподаткування за галуззю знань 07 Управління та адміністрування; 

«Менеджмент» за спеціальністю 073 Менеджмент за галуззю знань 07 Управління та адміністрування;

«Право» за спеціальністю 081 Право за галуззю знань 08 Право.

      Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами фахової передвищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів фахової передвищої освіти.

       Робота над створенням Програм є дуже відповідальною, адже проводиться для кращого контролю організації процесу навчання, оцінювання якості підготовки, рівня сформованості програмних компетенцій та програмних результатів.

      Викладачі обговорили зміст  та перелік завдань з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, що включені до Програм.

      З’ясували, що запропоновані матеріали забезпечені навчально-методичною літературою, а саме: конспектами лекцій, планами семінарських занять, практикумами, завданнями для самостійної роботи, засобами для тестування перевірки знань здобувачів освіти при проведенні поточного і підсумкового контролю. Також розглянули критерії оцінювання знань при проведенні кваліфікаційного   іспиту.

      Обговорення питань принесло користь усім викладачам циклової комісії.