При виборі баз практики враховують реальний стан майбутньої бази, відгуки студентів минулих років про умови проходження практики на даному підприємстві і ставлення керівництва до практикантів; перевага надається підприємствам, що мають сучасну технічну і технологічну базу.

       Перед початком практики студент повинен виконати наступне:
– у заступника директора з навчально-виробничої роботи (каб. 100) уточнити бази практики і оформити індивідуальні договори на її проходження(2 примірника);
– старостам академічних груп організовано отримати бланки щоденника-звіту у секретарів відділів та роздати їх студентам, які мають їх правильно заповнити;
– обов’язково взяти участь у зборах, організованих викладачами-керівниками практики, на яких проводять інструктаж з питань, пов’язаних з проходженням практики;
– якщо це передбачено навчальним планом зі спеціальності, отримати індивідуальне завдання на практику;

      Прибувши на місце практики у встановлений договором термін, студент повинен приступити до виконання завдань практики та оформлення документації. Проходження практики студентом має бути оформлене наказом по підприємству.
На кожному підприємстві згідно з наказом призначається керівник практики з числа найбільш кваліфікованого персоналу підприємства, який здійснює загальне керівництво студентами.

      На початку практики студенти повинні пройти загальний інструктаж щодо безпеки перебування на підприємстві і суворо дотримуватись правил безпеки протягом усього періоду практики. Інструктує студентів інженер, відповідальний на підприємстві за техніку безпеки і охорону праці.

Під час практики студент зобов’язаний:

– дотримуватись правил внутрішнього розпорядку підприємства;
– суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії на підприємстві;
– виконувати програму практики згідно зі складеним календарним планом;
– бути взірцем дисциплінованості, організованості та сумлінного ставлення до своїх обов’язків;
– систематично вести щоденник-звіт;
– виконати індивідуальне завдання, якщо це передбачено навчальним планом зі спеціальності;
– наприкінці практики подати керівникові практики від підприємства виконаний звіт на підпис.

       Керівник практики від підприємства перевіряє та підписує щоденники та звіти студентів, на кожного студента складає характеристику та підписує її.

     Повернувшись до занять, студент зобов’язаний протягом двох-трьох днів здати звіт, щоденник та виконане індивідуальне завдання на реєстрацію до заступника директора з навчально-виробничої роботи (каб.100). Після реєстрації звіт передається на перевірку керівникам практики від навчального закладу.

      Захист звіту з практики відбувається протягом 10 календарних днів після здачі звітів-щоденників на перевірку при комісії, яка складається з керівників практики від технікуму згідно з оголошеним графіком. Визначальною (базовою) оцінкою за практику є оцінка, отримана у закладі. Під час захисту звіту з практики комісія може підтвердити або понизити оцінку, якщо студент неохайно або неграмотно оформив звіт, несвоєчасно його здав, посередньо чи незадовільно відповідав на питання, поставлені комісією при захисті.

        Студент, який отримав незадовільну оцінку при захисті звіту з практики або своєчасно не з’явився на захист, не маючи на те поважних причин (документальне підтвердження), підлягає відрахуванню з технікуму.