Засідання циклової комісії агромеханічних та землевпорядних дисциплін

 

 Розвиток новітніх інформаційних технологій  а також інженерно-технічних  засобів  їх  впровадження,  висувають  підвищені  вимоги  до підготовки  висококваліфікованих  фахівців,  здатних  вирішувати сучасні професійні завдання на світовому рівні. Найважливіша роль у підготовці  таких  спеціалістів  належить   навчальним  закладам України,  де  процес  навчання  повинен  відповідати  високим міжнародним стандартам якості освіти. Якість  освіти  є  основним  пріоритетом  державної  науково-освітянської політики.  Розвиток та реформування освітянської галузі, повинно  бути  адаптоване  до  основних  вимог  Закону  України  «Про фахову передвищу освіту». Запровадження  єдиних  національних  стандартів  використання інформаційних  технологій (IT) з  умов  відповідності  європейській  і світовій  системі  менеджменту  якості  та  міжнародній  системі стандартів: ISO 9001, ISO 9001:2000, ISO 17799, ISO 27001 є основною сучасною  стратегію  підвищення  ефективності  вітчизняної  освіти та конкурентоздатності   випускників начальних закладів.

6

В цьому контексті  на засіданні циклової комісії агромеханічних та землевпорядних дисциплін, що відбувалося в січні 2021р надзвичайно актуальною була  доповідь  викладача Козій Г.В..  Вона   розповіла  присутнім  про свій досвід  роботи  у  складі  підкомісії із спеціальності:  193 «Геодезія та землеустрій» Науково-методичної комісії  №6  з «Будівництва, технологій та  транспорту»  сектору фахової перед вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти та науки України.  Ця підкомісія в листопаді-грудні  2020 року займалася  розробкою документа:  «Стандарт  фахової передвищої  освіти України,  освітньо-професійний ступінь:  фаховий молодший бакалавр,  галузь знань: 19 Архітектура та будівництво, спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій».   Цей стандарт знаходиться ще на розгляді, але буде затверджений найближчим часом.

Наступним на засіданні циклової  комісії  виступив викладач Семенюк В.О.  з доповіддю на тему:  «Інновації в системі професійного навчання студентів спеціальності «Виробництво і переробка продукції рослинництва». Він наголосив на тому, що сучасний соціально-економічний розвиток суспільства вимагає використовувати нові інноваційні методи та технології навчання студентів у  навчальних закладах, які дозволять майбутнім фахівцям бути  конкурентоспроможними на ринку праці.

2

Сьогодні інновації в галузі освіти поділяють на:

психолого-педагогічні – нововведення в навчальний, виховний, управлінський процес;

науково-виробничі – комп’ютерні та мультимедійні технології;

–  соціально-економічні – правові, юридичні та економічні нововведення.

Сьогодні найбільш популярними інноваційними методами навчання, які дозволяють використовувати нові технології викладання є: контекстне навчання, імітаційне навчання, проблемне навчання, модульне засвоєння знань, дистанційне навчання.

Інноваційні технології  навчання   характеризують, як технології, засновані на нововведеннях: які дозволяють:

  студентам: ефективно використовувати навчально-методичну літературу та матеріали; засвоювати професійні знання; розвивати проблемно-пошукове мислення; формувати професійне міркування; активувати науково-дослідницьку роботу; розширювати можливості самоконтролю отриманих знань;

  викладачам: оперативно обновлювати навчально-методичну літературу; впроваджувати модульні технології навчання; використовувати імітаційні технології навчання; розширювати можливості контролю знань студентів;

  у цілому: удосконалювати якість наявних технологій підготовки спеціалістів.

Інноваційна освітня діяльність – це складний процес, що потребує умілого, конструктивного управління. Впровадження інноваційних педагогічних технологій суттєво змінює освітній процес, що дозволяє вирішувати проблеми розвивального навчання.   У сучасному процесі навчання мають використовувати як традиційні, так і інноваційні методи навчання, які не менш дієві, а в інших випадках без них просто не обійтися. Потрібно, щоб вони були у постійному взаємозв’язку і доповнювали один одного.