Вчимося вчитися

    Здобувачі освіти в коледжі вивчають ряд економічних дисциплін і знають, що обов’язковим компонентом вивчення є підготовка рефератів з найбільш актуальних тем курсу.

    Реферат не є дослівним переказом тексту підручника або навчального посібника, а являє собою одну з форм наукового дослідження на певну тему, творчо перероблену на основі знайомства зі станом сучасних наукових досліджень або виклад основних положень певних видань чи їх частин.

    Викладачі наголошують, що реферат має бути виконано самостійно. Мета написання реферату полягає у набутті здобувачем освіти знань, вміння та навичок працювати з науковою літературою самостійно, аналізувати та узагальнювати матеріал, робити і формулювати власні висновки та пропозиції.

    За допомогою рефератів здобувач освіти глибше вивчає найбільш складні проблеми навчальної дисципліни, вчиться правильно оформлювати роботу та доповідати про результати своєї праці.

    Підготовка реферату включає в себе наступні етапи:

1) вибір теми; 2) підбір і вивчення спеціальної літератури; 3) складання плану реферату; 4) викладення змісту теми; 5) оформлення реферату; 6) усний виклад реферату.

  1. Вибір теми.

Здобувач освіти може в обсязі навчальної програми дисципліни сам запропонувати тему реферату, узгодивши її з викладачем.

  1. Підбір і вивчення спеціальної літератури.

Перш ніж починати безпосередньо збирати матеріал, потрібно скласти список літератури, в якій висвітлюється проблема, обрана у якості теми реферату.

  1. Складання плану реферату.

Після ознайомлення з літературою здобувач освіти складає план реферату, в якому конкретизує питання обраної теми та який включає в себе: вступ; основну частину (виклад змісту теми); висновки; список використаної літератури.

    Вступ є обов’язковою частиною реферату, в якому стисло обґрунтовується актуальність, чому вибрана саме ця тема, чим зумовлений інтерес до неї, наукова і практична значимість обраної теми, формулюються мета та завдання дослідження.

   Основна частина реферату складається з розділів та підрозділів, в яких мають бути послідовно розглянуті всі питання плану.

  Заключна частина реферату має містити висновки, в яких формулюються результати дослідження, оцінки проаналізованого матеріалу, пропозиції чи рекомендації з досліджуваної проблематики. Висновки повинні прямо відповідати поставленим у вступі задачам.

    Вступ і висновки реферату разом не повинні перевищувати одну чверть його обсягу.

  1. Викладання змісту теми.

   Виклад матеріалу повинен бути чітким, логічним та послідовним, літературно грамотним, без повторень. У рефераті необхідно висловлювати своє ставлення до обраної проблеми. Всі міркування потрібно аргументувати.

  1. Оформлення реферату.

    Відповідно до вимог, які висуваються щодо рефератів.

   Починається робота з титульного листа, який оформлюється згідно зі зразком. Після титульного листа, на другій сторінці реферату подається план роботи.

    Кожна структурна частина роботи повинна починатися з нової сторінки та мати заголовок, який відповідає плану реферату.

   Усі сторінки, починаючи з третьої, послідовно нумеруються арабськими цифрами за загальним правилом у верхньому правому куті, без крапки в кінці. Слід мати на увазі, що першою сторінкою реферату є титульний лист, на якому нумерація сторінки не ставиться, але враховується при нумерації наступних сторінок.

    Реферат пишеться чітким, розбірливим почерком, або друкується на одному боці аркуша білого паперу формату А4 через півтора міжстрокових інтервали комп’ютера, шрифт Times New Roman, з обов’язковим додержанням при цьому такої ширини полів: зверху і знизу — 20 мм, зліва — 25 мм, справа — 15 мм. Абзаци в тексті реферату починають відступом, рівним 15 мм. Загальний обсяг реферату не повинен перебільшувати 20 друкованих сторінок тексту.

   Кожен розділ реферату слід починати з нової сторінки. Переноси частин слів в заголовках реферату не допускаються, слова переноситься повністю.

    Оформлення списку використаної літератури є важливою складовою написання реферату. В список включаються тільки ті джерела, які використовувались при написанні реферату або на які зроблено посилання у самій роботі. Список літератури в загальний обсяг реферату не включається, але нумерація сторінок продовжується.

   До літератури відносяться опубліковані збірки документів та матеріалів, мемуари, спогади, свідчення очевидців, монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті та ін. Дані джерела розміщуються в алфавітному порядку назв або прізвищ перших авторів. Джерела необхідно писати мовою оригіналу. Посилання оформлюється у квадратних дужках з номером сторінки. Наприклад: [11, с. 145].

    Приклади оформлення літератури:

  1. Рижмань Д.І., Криворучко І.М., Вінничук Г.Я. Економіка підприємства: навч. посіб. – Київ : Аграрна освіта, 2011. – 513 с.

       Електронні джерела оформлюються відповідно до загальних правил опису літературних джерел, при цьому в квадратних дужках після назви зазначається: [Електронний ресурс]. В кінці – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua.

Рижмань Л. Д.

     У    досконалення механізмів підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємтсв / Л. Д. Рижмань // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. – 2013. – Вип. 10(4). – С. 198-207. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/

     У додатках містяться допоміжні або додаткові матеріали, необхідні для повноти сприйняття роботи, кращого розуміння отриманих результатів: формули і розрахунки, додаткові таблиці, графіки, рисунки, ілюстрації тощо.

  1. Усний виклад реферату.

    Після написання реферату здобувач освіти повинен його зміст доповісти на семінарському занятті. Здобувач освіти протягом 7—10 хвилин має викласти основні положення розділів та підрозділів свого дослідження, обґрунтувати наукову і практичну значимість обраної теми, сформулювати пропозиції чи рекомендації. Після виступу, при необхідності, відповісти на запитання викладача та інших учасників семінару.

    За результатами обговорення написаного і викладеного реферату здобувачу освіти виставляється відповідна кількість балів, які враховуються при виставленні підсумкової оцінки з навчальної дисципліни.

    Під час оцінювання реферату враховується:

– сформований та підібраний список літератури;

– логічність та послідовність складеного плану, його відповідність меті та поставленим завданням;

– здатність автора самостійно аналізувати та систематизувати матеріал з обраної проблематики, послідовність та логічність викладу основного матеріалу реферату;

– відповідність реферату головним вимогам щодо оформлення роботи, посилань та списку використаних джерел та літератури;

– чіткість сформованих висновків та узагальнень, їх відповідність поставленій меті та завданням, висловлення та аргументація власної думки та ставлення до піднятої проблеми.

Підготувала викладачка економічних дисциплін Біляр Ю.В.